Dušan Bostl, Radek Petrášek, Ing. Václav Stoklasa


zeměměřické práce

Pasporty v MISYSu:

Nabízíme řadu pasportů, které svým nasazením zpřehledňují a zefektivňují vedení různých agend, správu majetku nebo třeba poskytují okamžité a přesné informace v případě krizových situací.

Prezentací těchto dat v grafické podobě v systému MISYS získáváte mocný nástroj využívající množství dat nákladně pořízených, ale dosud těžce spravovatelných díky své komplikovanosti a nepřehlednosti. Spojením s katastrální mapou nebo ortofotomapou máte na první pohled k dispozici aktuální stav v terénu, tabulkové sestavy Vám zase poskytují přehled všech položek uspořádaných podle Vašich představ.

Intuitivní a jednoduché grafické uživatelské rozhraní ve stylu systému MISYS Vám pomáhá jak při vyhledávání už obsažených informací, tak při jejich úpravě nebo zadávání nových. Možnost připojovat k položkám další dokumenty, fotografie nebo servisní zásahy činí z pasportů nepostradatelnou součást moderního informačního systému.

Zde uvádíme přehled jednotlivých pasportů a jejich modulů se stručným popisem některých z nich. Samozřejmostí je v případě zájmu předvedení u zákazníka a následný servis a podpora instalovaných produktů.

Komunikace - základní modul

Základem je seznam předmětů pasportu, tedy úseků komunikací. Úseky komunikací jsou tvořeny drátovým modelem. Ten je možné vytvořit nad jakýmkoliv vhodným grafickým podkladem, ať již se jedná o vektorovou katastrální či technickou mapu, nebo rastrovou mapu či ortofotomapu. Každý úsek komunikace musí mít svůj obraz v mapě. V tomto modulu je zapracováno i územní členění obce, tedy obec > část obce > ulice. Pasport je dvojúrovňový. Ve druhé úrovni jsou informace k jednotlivým součástem úseku - vozovce, chodníkům, parkovacím pruhům. Jedná se o informace o geometrii součásti (délka, šířka, plocha) a stavu součásti (typ, stav povrchu apod.). Tento modul momentálně neřeší propojení s katastrem - jsou tam většinou komplikované, často dosud nevyřešené majetkoprávní vztahy. K informacím z katastru nemovitostí slouží náš standardní modul KATASTR ve spojení s katastrální mapou. V případě, že součástí pasportu komunikací budou další moduly, např. vpusti, veřejné osvětlení apod., je tento základní modul povinný, neboť jako jediný umožňuje editaci územního členění obce a vytváření drátového modelu komunikací. Ke každému úseku je možné připojit seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentovaném úseku komunikace. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle obce, ulice, třídy komunikace. Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník územního členění
 • číselník druhu předmětů
 • číselníky parametrů povrchů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem SUBJEKTY
Klepnutím zvětšíte obrázek    Klepnutím zvětšíte obrázek

Veřejné osvětlení - svítidla, rozvaděče, trafostanice

Základem je seznam předmětů pasportu, tedy svítidel, rozvaděčů a trafostanic. Tyto prvky mají vazbu na úseky kumunikací v nadřazeném základním modulu komunikací. Tím mají prvky VO vazbu i na územní členění obce. Každý prvek VO má svůj obraz v mapě. Ke každému prvku je možné připojit související parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentovaném prvku. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle obce, ulice, inventárního čísla, typu prvku, i podle operací. Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník územního členění
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem SUBJEKTY
 • propojení s modulem KATASTR
Klepnutím zvětšíteobrázek

Komunikace - vpusti

Základem je seznam předmětů pasportu, tedy odvodnění vozovky - vpusti. Vpusti mají vazbu na úseky kumunikací v nadřazeném základním modulu komunikací. Tím mají vpusti vazbu i na územní členění obce. Každá vpusť má svůj obraz v mapě. Ke každé vpusti je možné připojit související parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentované vpusti. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle obce, ulice, inventárního čísla, typu vpusti, i podle operací. Oboustranné propojení s mapou. Modul bude k dispozici v měsíci lednu 2005.
 • číselník územního členění
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem SUBJEKTY
 • propojení s modulem KATASTR
Klepnutímzvětšíte obrázek

Kamery

Příklad pasportu, který lze využít pro řešení v rámci krizového řízení a prevence kriminality. Základem je seznam předmětů pasportu, tedy seznam kamer. Je možné připojení výkresu, který zobrazuje plný a omezený dosah jednotlivých kamer. Oboustranné propojení s mapou.
 • vyhledávání
 • grafická dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí

Sportoviště

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy sportovišť. Každé dokumentované sportoviště může mít svůj obraz v mapě. Plošnou strukturu sportoviště je možné vyjádřit doprovodným výkresem. Ke každému sportovišti je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) mohou tvořit ucelený obraz o dokumentovaném sportovišti. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle inventárního čísla a druhu předmětu (druhu sportoviště). Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Lavičky

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy laviček. Každá dokumentovaná lavička může mít svůj obraz v mapě. Ke každé lavičce je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) mohou tvořit ucelený obraz o dokumentované lavičce. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle inventárního čísla a druhu předmětu (druhu lavičky). Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Studny

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy studní. Každá dokumentovaná studna může mít svůj obraz v mapě. Ke každé studni je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) mohou tvořit ucelený obraz o dokumentované studni. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle katastrálního území, označení a druhu předmětu (druhu studny). Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Opravy

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy seznam míst, kde byly prováděny opravy. Každá dokumentovaná oprava může mít svůj obraz v mapě. Ke každé opravě je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentované opravě. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle názvu opravy a druhu předmětu (typu opravy studny). Oboustranné propojení s mapou. Modul je možné s výhodou využít jako součást pasportu komunikací.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Zeleň - dřeviny

Základem je seznam předmětů pasportu, tedy seznam dřevin - stromů, keřů. Každá dokumentovaná dřevina může mít svůj obraz v mapě. Ke každé dřevině je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentované dřevině. Je možné propojení s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle inventárního čísla, adresy, taxonu, katastrálního území a typu operace. Oboustranné propojení s mapou. Modul je možné s využít buď samostatně, nebo jako součást pasportu zeleně.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Vodohospodářská díla

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy vodohospodářských děl - např. kašen, fontán, hydrantů, šoupat. Každý dokumentovaný předmět může mít svůj obraz v mapě. Ke každému předmětu je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentované lokalitě. Operaci je možné propojit s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle katastrálního území, označení, lokality, označení evidenčn a operací. Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Nájemní smlouvy

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy nájemních smluv. Každá dokumentovaná smlouva může mít svůj obraz v mapě, odvozený od seznamu dotčených parcel. Ke každému místu je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Doplňující plošné vyjádření pronajímaného pozemku je možné znázornit připojeným výkresem. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentovaném místu. Operaci je možné propojit s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle katastrálního území, parcely, evidenčního čísla smlouvy, nájemce a identifikátoru. Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Dokumentace - varianta 1

Tento pasport slouží jako evidence grafické a písemné dokumentace např. ke stavebnímu řízení. Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy seznam řízení. Ke každému řízení je možné připojit seznam dotčených parcel, i v různých katastrálních územích a seznam dokumentace. Oboustranné propojení s mapou. Propojení s modulem KATASTR.
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR

Dokumentace - varianta 2

Tento pasport slouží jako evidence grafické a písemné dokumentace ke stavebnímu řízení, rozšířená varianta. Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy seznam řízení. Ke každému řízení je možné připojit seznam dotčených parcel, i v různých katastrálních územích a seznam dokumentace. Možnost vyhledávání podle čísla jednacího a katastrálního území a zobrazení výběru v mapě. Jednotlivé dokumenty je možné členit podle uživatelsky editovatelného číselníku. Oboustranné propojení s mapou.
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • číselník druhu dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR

Dokumentace - varianta 3

Obecný pasport dokumentace. Může sloužit jako podpůrný modul pro evidenci jakékoliv dokumentace, např. fotodokumentace pro pasport komunikací. Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy dokumentovaných míst. Každé dokumentované místo může mít svůj obraz v mapě. Ke každému místu je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentovaném místu. Operaci je možné propojit s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle názvu akce, lokality, autora, druhu předmětu (druhu dokumentace). Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Archeologické nálezy

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy lokalit archeologických nálezů. Každý dokumentovaný nález může mít svůj obraz v mapě. Ke každému nálezu je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Doplňující plošné vyjádření lokality je možné znázornit připojeným výkresem. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentované lokalitě. Operaci je možné propojit s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle katastrálního území, parcely, evidenčního čísla akce, lokality a časového průběhu výzkumu. Oboustranné propojení s mapou.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Majetek města a obce

Základem pasportu je seznam předmětů pasportu, tedy parcel, které jsou v majetku města nebo obce. Pasport pracuje s databází KN jako se základním zdrojem dat. Ke každé parcele je možné přiřadit seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o vývoji na parcele (koupě, prodeje apod.). Operaci je možné propojit s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle katastrálního území, parcely, kultury. Oboustranné propojení s mapou. Výstupy a sestavy do xls formátu. K dispozici během 1. čtvrtletí 2005.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY
 • sestavy

Reklamy

Základem je seznam předmětů pasportu, tedy reklam. Každá dokumentovaná reklama může mít svůj obraz v mapě. Ke každé reklamě je možné připojit dotčenou parcelu, seznam dokumentace a seznam operací. Časově závislé informace (tzv. operace) tvoří ucelený obraz o dokumentované reklamě. Operaci je možné propojit s modulem SUBJEKTY. Možnost vyhledávání podle katastrálního území, parcely, druhu předmětu a operací. Oboustranné propojení s mapou. K dispozici během 1. čtvrtletí 2005.
 • číselník druhu předmětů
 • číselník operací
 • vyhledávání
 • grafická i písemná dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí
 • propojení s modulem KATASTR
 • propojení s modulem SUBJEKTY

Střežené objekty

Příklad pasportu, který lze využít pro řešení v rámci krizového řízení a prevence kriminality. Základem je seznam předmětů pasportu, tedy seznam střežených objektů a základních informací k nim. K objektu je možné připojit jeho fotografii. Pomocí komunikačního modulu je tento pasport možné propojit s výstupem z pultu centrální ochrany. Oboustranné propojení s mapou.
 • vyhledávání
 • grafická dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí

Telefonní budky

Příklad pasportu, který lze využít pro řešení v rámci krizového řízení a prevence kriminality. Základem je seznam předmětů pasportu, tedy seznam telefonních budek v obci a základních informací k nim. K záznamu o budce je možné připojit její fotografii. Pomocí komunikačního modulu je tento pasport možné propojit s výstupem ze záznamníku telefonních hovorů. Oboustranné propojení s mapou.
 • vyhledávání
 • grafická dokumentace
 • zabezpečení editačních funkcí

Pasport územního plánu - obecný.

Územně plánovací dokumentace je základním dokumentem pro rozvoj obce nebo města. Pro prezentaci hlavního výkresu a výkresu veřejně prospěšných staveb slouží uvedená aplikace. Předpokladem je kvalitně zpracovaný grafický podklad územního plánu, ať již ve vektorové podobě s definovanou topologií, nebo v podobě rastrové s vektorizovanými kódy ploch. Aplikace umožňuje zobrazování metainformací o územním plánu, legend, regulativů, vyhlášky a oboustranné propojení mezi grafickými a popisnými informacemi, včetně vyhledávacích funkcí.
 • vyhledávání

Pasport územního plánu - speciální.

Územně plánovací dokumentace je základním dokumentem pro rozvoj obce nebo města. Zvláště větší sídelní útvary mají územní plán složitější, obsahují řadu výkresů, které vyjadřují místní podmínky. Pro takto komplikovaný územní plán není možno použít výše uvedenou obecnou aplikaci. Proto byla vytvořena tato speciální aplikace, která umožní přizpůsobit prezentaci územního plánu jeho konkrétní struktuře. V tomto případě bývá potřebné jednotlivé moduly doprogramovat. Proto cena pro konkrétního zákazníka bude stanovena dohodou podle konkrétního obsahu aplikace. Předpokladem je kvalitně zpracovaný grafický podklad územního plánu, ať již ve vektorové podobě s definovanou topologií, nebo v podobě rastrové s vektorizovanými kódy ploch. Aplikace umožňuje zobrazování metainformací o územním plánu, legend, regulativů, vyhlášky a oboustranné propojení mezi grafickými a popisnými informacemi, včetně vyhledávacích funkcí.
 • vyhledávání

Pasport územního plánu - speciální.

Územně plánovací dokumentace je základním dokumentem pro rozvoj obce nebo města. Zvláště větší sídelní útvary mají územní plán složitější, obsahují řadu výkresů, které vyjadřují místní podmínky. Pro takto komplikovaný územní plán není možno použít výše uvedenou obecnou aplikaci. Proto byla vytvořena tato speciální aplikace, která umožní přizpůsobit prezentaci územního plánu jeho konkrétní struktuře. V tomto případě bývá potřebné jednotlivé moduly doprogramovat. Proto cena pro konkrétního zákazníka bude stanovena dohodou podle konkrétního obsahu aplikace. Předpokladem je kvalitně zpracovaný grafický podklad územního plánu, ať již ve vektorové podobě s definovanou topologií, nebo v podobě rastrové s vektorizovanými kódy ploch. Aplikace umožňuje zobrazování metainformací o územním plánu, legend, regulativů, vyhlášky a oboustranné propojení mezi grafickými a popisnými informacemi, včetně vyhledávacích funkcí.
 • vyhledávání

Práce s adresním systémem

Databázové aplikace s oboustranným propojením s mapou. Data adresních bodů jsou uložena v databázi a grafika pasportu se z této databáze generuje. K některým modulům jsou potřebné doprovodné výkresy. Výjimky jsou uvedeny vždy u konkrétního modulu.

Pasport cenové mapy

Cenová mapa je názorným grafickým dokladem o cenách pozemků v obci nebo ve městě. Uvedená aplikace slouží pro práci s výkresem cenové mapy. Předpokladem je kvalitně zpracovaný grafický podklad, ať již ve vektorové podobě s definovanou topologií, nebo v podobě rastrové s vektorizovanými kódy ploch. Aplikace umožňuje zobrazování metainformací o cenové mapě, legend, vyhlášky a oboustranné propojení mezi grafickými a popisnými informacemi, včetně vyhledávacích funkcí.

UIR- ADRUIR - ADR

Pasport slouží k lokalizaci v mapě, a to podle obcí, částí obcí, ulic a veřejných prostranství, čísel popisných a evidenčních. Databázi modulu lze naplňovat daty ze souborů, dodávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, souřadnice definičních bodů dodává Český statistický úřad. Z mapy lze vyhledat nejbližší adresu v pasportu, opačně i adresu vyhledanou v pasportu lze zobrazit v mapě.

Lokalizace

Pasport slouží k lokalizaci v mapě, a to podle ulic a veřejných prostranství a čísel popisných, zařazených do městských částí (katastrálních území). Je založen na jednoduché datové struktuře část obce > ulice > číslo popisné . Propojení s mapou je oboustranné, kliknutím na prvek se otevře pasport, kliknutím na ikonu v pasportu se v mapě vyprezentuje příslušný výběr. Neumožňuje tedy v současné době práci s orientačními čísly. Je vhodný pro menší sídla jako lokalizační registr, vedený obcí. Obec je podle zákona gestorem přidělování názvů ulic a čísel popisných. Pro svůj provoz vyžaduje vyhotovení výkresu popisných čísel, ulic a drátového modelu ulic. Správu tohoto pasportu doporučujeme svěřit odborníkovi se znalostí databází a tvorby výkresu v systému MISYS/KOKEŠ. Jako alternativu tohoto pasportu lze doporučit modul UIR-ADR, který lze naplňovat daty ze souborů, dodávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, souřadnice definičních bodů dodává Český statistický úřad.
 • vyhledávání
 • zabezpečení editačních funkcí

www.geodeti.cz ©2023